Wednesday, December 30, 2009

گنداب جریان سبز وسکندری های مدعیان مارکسیسم!-نوشین شفاهی

یکی ازخطرناکترین انحرافات یک جنبش بویژه درآستانه اوجگیری تعرضات و حرکتهای اجتماعی و بویژه برای جنبش چپ، رویکردن به تخلیل برای تحلیل پدیده ها بجای برداشت واقعی و نیز در غلطیدن به توهم پراکنی در رابطه با ژستها و ادعا های عناصر تواب رژیم و مانوورهای پرو دمکراسی خرده بورژوازی و بورژوازی است.
بر کسی پوشیده نیست که این جنبش تعرضی جاری از یکی از مؤلفه هایی که آنرا تبدیل به یک جنبش با کاراکتریست رادیکال کند عاری است و آن حضور مستقل طبقه کارگر با تمام تمایزش در مطالبات و اهداف فوری اش و شعارهایی که معرف این تمایز باشد، است. ولی این به این معنا نیست که همین مشارکت توده های از خود گذشته که میتواند کارگرهای بسیاری را هم در صفوفش داشته باشد در تدوام رویارویی خیابانی اش با رژیم و اعتلای سیاسی اش منجر به پیوستن توده های کارگر با آن خصیصه ذکر شده ، نشود. اگرچه این جنبش از آن فضای انتخابات و راُیگیری اش از برخی از توهماتش گذشته ولی بخش اعظم این جنبش هنوز توسط جریان سبز کنترل و هدایت میشوند.
این جریان غالب بر جنبش نه سر سرنگونی رژیم را دارد و نه سودای معارضه با اسلام و بویژه اسلام سیاسی
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=11449

No comments: