Sunday, October 24, 2010

آدرس جدیدسازمان مخفی ایران:


هموطننان گرامی :رفقای رزمنده فدائی خلق


به آدرس سایت جدیدسازمان مخفی ایران مراجعه کنیدبادرودوسپاس فراوان


http://sazemanemakhfi.blogspot.com/

Pasho Pasho by anonymous Sinners... پاشو پاشو

Thursday, October 21, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران:

رئیس جمهورگِی سرزمین جهنمی یونان عقب افتاده :

کارلوس پاپائولیاس
___________________

درانتظارپاسخ دولت فاشیستی - مذهبی یونان.:
ببرهای مازندران درانتظارپاسخی درخوروشایسته پناهندگان سیاسی ایرانی ،درسرزمین جهنمی یونان ،خواهندماند.درغیراین صورت بابمبهای مخرب ووحشتناک ،سفارتخانه های مملوازیونانیان فاشیست (گی)صفت رامنفجروبه هواخواهیم فرستاد. فاشیستهای یونانی ،این مزدوران حمال وگی منش در(گی)خانه های سفارتی وکنسولگری در:ایران ،ترکمنستان،تاجیکستان،آمریکا(لوس آنجلس - نیویورک)،روسیه -آلمان ،(ادیرنه ،استانبول ،آنکارا،)درترکیه ,-خودرابرای مجازات آماده کنند. درصورت عدم پاسخگوئی دولت فاشیستی یونان به درخواستهای انسانی هموطننان ایرانی درشهرآتن ،(این مراکزپراز(گِی های سیاسی یونانی)بابمبهای کنترل ازراه دوربه هوافرستاده خواهندشد.

پیام واطلاعیه مهم :ک.خ.ا.ک:

پیام مسئول .ک.خ.ا.ک .-رفیق البرز:-آمریکا


طبق تماس ایجانب بامسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان،وهمچنین طبق خواسته اکثررفقای مسئول درآن کمیته،باوجودآنکه نه تنهارئیس جمهورفاشیست کشورجهنمی یونان ازکلیه تهدیدات قاطع سازمان مخفی ایران علیه پنج سفیربی شخصیت وبی پرنسیب سیاسی یونان درآمریکا،ایران،تاجیکستان،ترکمنستان،ترکیه واخیراًنیزدرکشورهای روسیه وآلمان آگاه شده وطی تماس این سفیران بی پرنسیب بانخست وزیرفاشیستی یونان درتلاشندتادراسرع وقت به مشکلات هموطننان سیاسی معترض درآتن رسیدگی وماامیدفراوان داریم که پاسخ کلیه خواسته های آن هموطننان ،مثبت وقانع کننده باشد.
کمیته سیاسی -نظامی سازمان مخفی ایران ازکلیه رفقای چریکهای فدائی خلق خواهان وخواستارآن است که ازهرگونه برخوردهای چریکی -نظامی باسفارتخانه های یادشده دوری جسته ومنتظردستورات بعدی باشند.
سازمان مخفی ایران باتمام عرصه وجودی خود،پابپای خواسته های مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان پیش خواهدرفت.طبق گفتگوبامسئولین کمیته پناهندگان دریونان،باتهدیدات سازمان مخفی ایران ،چندروزدیگرقراراست دولتمردان فاشیستی یونان بامسئولین کمیته به گفتگوومذاکره بنشینند. دردفاعی جانانه ازپناهندگان سیاسی ایرانی دریونان ،مانیزپابپای خواسته های آنان پیش خواهیم رفت.رفقای رزمنده فدائی درشهرلوس آنجلس ،نیویورک ،ترکیه وتاجیکستان،ازدست زدن به هرنوع اقدام نظامی علیه سفیران دولت یونان خوداری ومنتظرنتیجه نهائی مذاکرات بین دولتمردان فاشیست یونان بانمایندگان ومسئولین کمیته پناهندگان ایرانی دریونان باشند
.

باسپاس
کمیته خارج از کشور- رفیق شماالبرز
__________________
جهت تماس مستقیم بارفقای مسئول کمیته درآتن می توانیدباآنهامستقیماًگفتگوکنید
امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995

Monday, October 18, 2010

یادونام بانوی آوازایران

یادونام بانوی آوازایران گرامی باد
اما
مراسم تدفین این بانوی هنرمندوگرامی توسط ارتجاعی ترین مافیای سیاسی قرن
مافیای عقب مانده سیاسی مجاهدین خلق درفرانسه


مراسم تشیع جنازه یامراسم تبلیغ رجوی
یاتبلیغ زبان قرآنی عربها
__________________

Sunday, October 17, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران:

مریم الرجوی یه مکالمته التلفونی یه معالنوری مالکی یه


الو....مالکی جون ... یا حبیبی ...یاحبیبی ....اهلاًوسهلااً...به سهولتاً تهاجم من القرارگاهَ اشرف ...
انا ..انا...مریم...نعم ..نعم یاحبیبی ...انامریم ..مریم الرجویه...
لوطفاً...لوطفاً ..تهاجم السریعی یه من القرارگاهه اشرفی یه
...

_________________________

ببرهای مازندران:


قسم به ایران ،قسم به خاک پاک ایران.قسم می خوریم که دراین حمله های نامردانه عرب زادگان وحشی وسوسمارخوران بیابان نشین عراقی ،هیچکس دراین کره زمین نقش نداشت جزمریم عضدانلوی هرجائی وف....ه شده وهرزه سیاسی ومالکی عرب زاده


_________________بخاطرسلامتی جانی رفقای رزمنده مجاهدین خلق درپایگاه اشرف
________________________


ج....ه خانه،ف....خانه سیاسی -مافیائی مملوازگی صفتان به نام شورای حرامزاده مقاومت دربسترسکسوآلوژیکی مریم ومسعود
دبیرخانه شورای ملی فاحشه خانه سیاسی ایدئولوژیکی وابسته به مریم ومسعود:اقدام تجاوزکارانه روز یکشنبه و مجروح و مصدوم کردن ۱۰ تن از ساکنان اشرف یکبار دیگر نشان می دهد نیروهای عراقی نه تنها صلاحیت حفاظت از ساکنان اشرف را ندارند، بلکه خود در حکم قاتلان آنها به حساب می آیند....
__________________ببرهای مازندران ،ریدندوشاشیدندبردهان آن رهبر(فاحشه ومقاوم تان)باآن شورای مملوازکون برهنه های مجاهدوآ ن مریم رجوی بسیارمستحکم ومقاوم دربسترسیاسی ایدئولوژیکی مسعودرجوی حرامزاده ترازخودش

تفوبه آن تخم وژن پدرومادری که
توراساخت


________________________

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران -

بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۵مهر), در آستانه سفر مالکی به تهران، نیروهای عراقی, با شلیک گلوله و همچنین با چوب و چماق به مجاهدین اشرف حمله کردند و ۱۰تن از آنان را مجروح و مصدوم نمودند. این یک پیش پرداخت به آخوندهای خونخوار حاکم بر ایران روز قبل از سفر مالکی به تهران است.

مجاهدین مفت خور-مجاهدین عربده کِش - مجاهدین ماتحت گشاد شده:

برای فاحشه خانم سیاسی
مریم عضدانلو
________________
ببرهای مازندران

تف واداربه آن شرف بی شرفی تان
گه عالم وآدم بردهان آن مریم عضدانلوی هرجائی تان-گه خلق قهرمان ایران برآن قبرمسعودرجوی حرامزاده ومرده وگوربه گورشده یتان
ادرارچریکهای فدائی خلق ایران بردهان ایدئولوژی ارتجاع منشانه یتان

_______________

دومین توطئه مریم عضدانلواین فاحشه ،این هرجائی ،این هرزه کون برهنه سیاسی علیه رفقای رزمنده مجاهدین خلق درپایگاه اشرف
_________________
درسفر مالکی به تهران نیروهای عراقی به مجاهدین در اشرف حمله و ۱۰ تن را مجروح کردند
__________________
ای مریم مهرتابان :،...رهبرزن که توباشی :....ازفرق سرتالب به لبانت ،....ازسرقبرشوهرهوس بازت تاته قبرش ...
آخر...ای فاحشه سیاسی....؟...تودیگرچه موجودنحسی بودی که زاده شدی....؟
بی شخصیت.....؟حیوان ماده وحشی وهوس باز....؟فاحشه هرجائی....؟...آن چه تخمی بودکه تورادرنطفه پارسیان کاشت...؟

کمیته شمال - ببرهای مازندران


گزارش ارسالی ازطرف رفقای

چریکهای مسلح فدائی خلق -سیستان وبلوچستان
____________________

حمله چریکهای مسلح به مزدوران انتظامی دربلوچستان .

یک مزدورددمنش انتظامی به هلاکت وچهارمزدور،زخمی شدند.این یورش چریکی درجاده خاش به زاهدان صورت گرفت.

Friday, October 15, 2010

مزدوربسیجی علیرضاشیرازی


وقتی مزدوران بسیجی مورداستقبال چماقداران حزب الله قرارمی گیرند

دوبیانه تهدیدآمیز:

بیانیه رفقای رزمنده فدائی خلق درخرم آباد:
اخطاربه سران ددمنش حکومت آخوندی

دراسرع وقت یاران دربندراآزادکنید.درصورت عدم آزادی آنان چهل مزدوردیگررابابدنهای تکه وپاره شده تحویل علی خامنه ای ،این دیکتاتورمافنگی خواهیم داد.

چریکهای فدائی خلق -کمیته لرستان
رفیق پژمان مسئول کمیته لرستان
_______________________
بیانیه چریکهای فدائی خلق دربلوچستان
بادرودبه رفقای رزمنده بلوچستان:
رفقای شجاع دل وگرامی:

دردفاع ازآرمانهای آزادیخواهی وکاملاًانقلابی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران،ماچریکهای مسلح فدائی خلق دربلوچستان ازشمارفقای رزمنده بلوچ می خواهیم که درکوتاه ترین زمان ممکن آقای امير حسين شيرانی ،این کارمندساده راآزادومحترمانه تسلیم خانواده بیگناه ونگرانش نموده وباشهامتی انقلابی ازخانواده اش پوزش بخواهید.
شمارفقاخودبهترازهمه می دانیدکه ماچریکهای فدائی خلق ازاکثرپایگاههای مخفی شمابااطلاع وخوب می دانیم که درکدام بخش ازکوههای بلوچستان موضع دارید.پس به این خواسته رفقای تان پاسخی انسانی داده وتقاضای آزادی بی قیدوشرط آقای امير حسين شيرانی رازشمامی طلبیم.
فراموش نکنیدکه درصورت کشتن (ناجوان مردانه)این فردوکارمندساده وجزئی واگرکوچکترین اشتباهی ازطرف شمادرقبال آن شخص به عمل آیدانتظارواکنشهائی جدی وقاطع ازطرف ماراهم داشته باشید.
کوچکترین واکنش ماترورانقلابی مسئول جدیدجنبش مقاومت جندالله ست که ازرفتارهای این شخص ،بوی وابستگی اش به وزارت ننگین اطلاعات آخوندی ،به مشام می رسد.
رفقای بلوچ :

درکلیه حرکتهاورفتارهای سیاسی وتشکیلاتی خود،نهایت دقت رابعمل بیاورید.
درانتظارپاسخ شماهستیم

چریکهای مسلح فدائی خلق -بلوچستان

مسئول کمیته خارج ازکشور:رفیق البرز

پاسخ به یک رویداد

دراسرع وقت وبی چون وچراآن شخص اسیرکرده رابااحترام خاص مختص انقلابیون وآزادیخواهان بویژه مختص همه خصلتهاوروحیه های مردانگی خلق قهرمان بلوچستان،تحویل خانواده چشم درانتظارش بدهیددرغیراین صورت ،بعنوان دشمن سازمان مخفی بحساب آمده وباارسال نیروهای چریکی مسلح به آن خطه ،همان برخوردی راباشماخواهیم کردکه باحکومت نجس وننگین آخوندهای کثیف شیعه می کنیم....ترور....ترورهای انقلابی

Thursday, October 14, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران

پیام رفیق پژمان به مسئول کمیته خارج ازکشور:
رفیق البرزگرامی بادرودبه شماورفقای دیگردرکمیته خارج ازکشور:

نگارنده نامه رفیق کوچکتان پژمان ،اهل خرم آبادلرستان ،مدت شش سالست که عضو سازمان مخفی شده وکلیه بیوگرافی اینجانب ورفقای دیگردرگروه چریکی که مسئول آن هستم دربخش امنیتی سازمان انقلابی یمان موجودمی باشد.جهت قانع نمودن کمیته خارج ازکشور،موضوعاتی راعنوان می کنم تابلکه موردپذیرش شمارفقاقراربگیردهرچندکه حالادیگرتاثیری به حال من ورفقای دیگردرگروه هم نداردکه بپذیریدیانپذیرید.

البرزگرامی رفیق عزیز:
می گویندخیلی چیزهابی مایه فطیراست راست هم می گویند.پس اگراین ضرب المثل جایگاهی منطقی درادبیات ماایرانی هاداردواگرشماهم آن رابه عنوان یک منطق قبول داریدپس عمل انقلابی مابی مایه کاملاًفطیرمی شد. مدت یکسال است که تعدادی ازرفقای سازمانی مادرزندانهای حکومت نجس وکثیف آخوندی اسیرند.حکومتی که سران حرامزاده آن هیچ زبان منطق که جای خوداردحتی زبان آدمهاوانسانهاراهم اصلاًوابداًنمی فهمند.باتمام این وجودماورفقافکرمی کردیم که شایدیاران اسیرشده بزودی ازاسارت رهائی خواهندیافت اماازدوهفته قبل زمزمه اعدام آنان بگوش مارسید. به همین دلیل هم بادادستان ددمنش خرم آباد ،استاندارحرامزاده لرستان،وفرمانده سپاه جانیان وآدمکشان پاسداران تماس گرفته وخواستارآزادی رفقایمان شدیم امامگردرخواست مادرگوش آنان فرورفت؟...نه اصلاً...

این بودکه نتیجه کاربه تهدیدکشیده شد.من دراین مدت کلیه گفتگوهائی که بااین ددمنشان بعمل آمدرابی کم وکاست به اطلاع رفیق بیژن رساندم .اما درگفتگوی آخرمتاسفانه رفیق بیژن مارادرگیرقوانین سخت سازمانی کرداین بودکه من هم تصمیم به ارائه آخرین تصمیم گرروه شدم یاسازمان عملیاتی راکه انجام می دهیم موردتاْئیدقرارمی دهدیابه عنوان یک انتقام گیری شخصی ،انتقاممان راخواهیم گرفت.مااصرارفراوان داشتیم تابااسم ونام سازمان ،این عملیات راانجام دهیم .
بافرجام خوب این عمل بزرگ وشجاعانه ،الان خوب می دانم که خوشحالیدودرپوست خودهم نمی گنجیدچه شماوچه رفقای درکمیته خارج.
برای آزادی بی قیدوشرط یارانمان بیشترازاینهامزدوروپاسداروبسیجی خواهیم کُشت .بی تعارف وبی ترحم.

حالادیگریاران دربندرابازوراسلحه آزادخواهیم کردشمارفقاچه بخواهید،چه نخواهید

برای شماواعضای کمیته یتان آرزوی پیروزی وسربلندی رادارم.
باسپاس رفیقتان :چریک فدائی خلق :پژمان
خرم آباد،لرستان


http://wwwnorthtigers.blogspot.com/

Tuesday, October 12, 2010

بیانیه چریکهای مسلح فدائی خلق -خرم آباد:
بیانیه چریکهای مسلح فدائی خلق -خرم آباد:

به نام خلق قهرمان ایران

هموطننان گرامی:


درطی یک عملیات موفقیت آمیزبرعلیه پاسداران سرکوبگردرپادگان معروف امام علی این مرکزآموزش سرکوب وجنایت علیه مردم ستمدیده خرم آبادچهل مزدورازماموران مسلح پاسداربه هلاکت رسیده وتعدادی نیزبه شدت مجروح شدند.طی سه هفته گذشته باتهدیدات وعربده کِشی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران خرم آباددرمقابل آزادی تعدادی ازرفقای سازمانی ما،که درقیامهای مردمی دستگیرشده ودرسیاه چالهای حکومت ننگین(هم اینک )بسرمی برندجوابهائی گٌنده ترازدهان گشادش داد.تاسه روزپیش که رفیق پژمان مسئول چریکهای مسلح فدائی آخرین اخطارواولتیماتوم چریکی - نظامی راازطرف سازمان دادامافرمانده مزدورسپاه پاسداران توجه ائی به تهدیدات رفیق فرمانده پژمان نکرد.
جهت پاسخگوئی به گستاخیهای فرمانده سپاه ددمنش پاسداران ومزدورپاسداران دیگرازطرف گروه چریکی تحت امررفیق پژمان وبااطلاع به کمیته مرکزی سازمان وشخص رفیق بیژن عملیات کارگذاری بمب دست ساز آتش زادرانبارمهمات پادگان پاسداران مزدورودینامیت گذاری درنزدیکی محل وساختمان مزدوران آغازوراس ساعت ۱۱ظهربادستگاه کنترل ازراه دورکه توسط یک مهندس چریک ساخته وتهیه شده بودآن بمب آتش زاودینامیتهامنجرشد.درعملیات کارگذاری بمبهادوهسته چریکی سه نفره به فرماندهی رفیق پژمان شرکت داشتند.دراین عملیات بیش ازچهل مزدوراسلامی به هلاکت رسیدند.
تقدیم به خلق ستمدیده خرم آباد


این عملیات کوچک پاسخی کوچک به گستاخی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران بودواین بارقاطعانه تراخطارمی کنیم که اگریاران اسیرشده ماراآزادنکنیدنه تنهامراکزدیگرسرکوب که بعدازاین برخانواده های شمانیزترحم نخواهیم کرد.


یاران فدائی مارادراسرع وقت آزادکنید.درانتظاریم.

چریکهای مسلح فدائی خلق - خرم آباد

کمیته شمال -ببرهای مازندرانحمله به مرکزآموزشی سپاه ددمنش پاسداران:گزارش کوتاه ارسالی ازطرف هسته های چریکی مسلح سازمان مخفی ایران درلرستان

رفقای فدائی :پاسخ گستاخی های سپاه ددمنش پاسداران ومزدوران جنایتکارداده شد.مزدوران دراین مرکزآموزشی،درسرکوب مبارزین وآزادیخواهان خرم آبادی نقشی اساسی داشتند.انبارمهمات این مرکزسرکوبگرمنفجروبیش ازسی مزدورکشته وتعدادی نیزشدیداًمجروح شدند.انفجاردرست راس ساعت یازده ظهروبوسیله بمب قابل کنترل ازراه دوروجاسازی شده درانبارمهمات ونزدیک ساختمانی که محل حضورمزدوران بودباموفقیت به انجام رسید.
علت حمله تهدیدمسئول چریکهای فدائی خلق درخرم آبادعلیه فرمانده سپاه پاسداران وقلدرصفتی های آن مزدوربود


تقدیم به خلق قهرمان
چریکهای مسلح فدائی خرم آباد.

گوش مالی چهارسفیر گی صفت یونان

کمیته شمال -ببرهای مازندران
جهت دفاع ازحق وحقوق برحق پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان
سازمان مخفی ایران جهت دفاع ازحق وحقوق پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان،چهارسفیرگی صفت
دولت فاشیستی ،مذهبی یونان درآمریکا-تاجیکستان-ترکمنستان وآمریکاراگوش مالی خواهدداد.
__________________

ببرهای مازندران:- خبرمهمگزارش رفقای رزمنده فدائی ازخرم آباد

انفجاربمب در پادگان امام علی خرم آبادتوسط مبارزین راه آزادی

گزارش کامل دراسرع وقت به اطلاع ملت قهرمان ارائه خواهدشد


کمیته شمال - ببرهای مازندران

سازمان مخفی ایران

Sunday, October 10, 2010

زیرسایه بی غیرتی کمونیستها:

زیرسایه وجودی حکومتهای نجس وکثیف دینی - اسلامی ،چه درایران چه درافغانستان
وزیرسایه وجودی کمونیستهای بی غیرت وبی جربزه واخته شدگان روزگارچه درایران چه درافغانستان
چنین وقایع تلخ اجتماعی،بیشترازوجودحکومتهای نجس دینی ومذهبی،حاصل وجودکمونیستهای بی خایه وبی شرف وبی شخصیتی ست که بازبان فارسی دردوکشورایران وافغانستان،به زندگی گه باروننگ آورخود،آنهم تحت لوای حزب کمونیست،به حیات طفیلی وانگل وارخود،بابی شرمی تمام ادامه می
دهند.کمونیستهای وراج وزبان درازی که امروزه تنهاوتنها،به فکرشکم وزیرشکم حرامزادگی خودهستند
________________________

ببرهای مازندران تلاش خودرابعمل آوردتاآن مرتیکه بی پدرومادری که باعث اذیت وآزاراین کودک معصوم وبیگناه شد،یافته ،تاچریکهای فدائی خلق،باهمان خودکاروفندک ونوک چاقوودشنه،درس عبرتی به آن مرتیکه حرامزاده بدهد،امادریافتن آن بی پدرومادروحشی صفت موفق ،نشدیم .منظورآنکه درداخل ایران موفق نشدیم.عده ای رفقامعتقدندکه شخص مزبوردرافغانستان بسرمی برد.هفت ماه تلاش دریافتن آن حیوان وحشی صفت بی ثمرماندامابه هرحال این حرامزاده وحشی صفت رایافته ،وچوب درآستینش خواهیم کرد.
بلائی برسراینگونه وحشی های بی اصل ونسب خواهیم آوردکه مرغان هوابرحالشان اشک بریزند.

____________________________

فریادمعصومانه یک دختر-فریادی که زیرسایه وجودی کمونیستهای بی غیرت وبی حیثیت وبی شرف وبی ناموس افغانی وایرانی سرداده می شود.
ببرهای مازندران به هرحال آن مردوحشی راخواهندیافت.همان نوک خودکاروآتش همان فندک رادرماتحت اش فروخواهندکرد.وپیش ازآن ،آن فاحشه خانه دینی اسلامی وآن آخوندحرامزاده رابه سزای اعمالش خواهیم رساندکه این فرزندمعصوم رادراختیارکفتاروحشی گذاشت
بانوی آوازایران رفیق خانم سیمابینا

ترانه محلی - مازندرانی ونوشه و
بادرودبه این رفیق خانم گرامی هنرمندمحبوب مازندرانی ها
____________________

بانو-بانو-باصدای بانوی آوازایران سیمابینا

http://www.youtube.com/watch?v=i0ao2dVWljU&feature=related
______________________کمیته شمال - ببرهای مازندران

برنامه این هفته رادیووتلویزیون اینترنتی رفقای مبارزدرگروه تندر:

https://tondar.org/radio-tv/tv-live.html
___________________________

برخوردقاطعانه مسئول .ک.خ.ا.ک بارفقای مبارزدرگروه تندر:

http://www.ustream.tv/recorded/9378990
_______________________
ببرهای مازندران:

رفقای رزمنده فدائی ومبارزین درگروه تندر:

ازیک ماه پیش باگفتگوهای مملوازعصبانیت وخشم رفیق البرزمسئول ک.خ.ا.ک دررادیوتندر،ومتعاقب آن طی سه هفته گذشته ،مجری برنامه تبلیغاتی تندر،درگفتگوهای سیاسی خود،بارفقای گرامی،کژدم ونیکدل،همواره حرف وگفتاروبحث درموردبیانات تندخویانه رفیق البرزبه میان کشیده شد:
جهت تفهیم بیشتررفقای گرامی ومبارزدرگروه تندر:

رفقای مسئول درکمیته شمال- ببرهای مازندران به همراه مسئولین رده بالای سازمانی ،درس.چ.ف.خ.ا(س.م.ا)بویژه خودرفیق رئیس دادگاه مخفی ،طی یک ماه گذشته کلیه گفتگوهاوبیانات ایرادشده دررادیوتندرراگوش فراداده ودربرخوردمملوازخشم وعصبانیت رفیق البرزبارفقای گروه تندر,واکنشهاوعکس العمل های شخصی وخصوصی خودرانشان دادند.نتیجه کلی وبرخوردنهائی کمیته شمال - ببرهای مازندران ،درتماس بارفقای مسئول درسازمان مخفی ایران ،بدین صورت می باشد.
یک- کلیه اعضای سازمان مخفی ایران جهت کمک مالی به این رسانه تبلیغاتی،می توانندازطریق کمیته خارج ازکشوراقدام کنند.
دو- رسانه تبلیغاتی تندر،رامی توان به عنوان یک کانال خبررسانی وحتی تبلیغاتی درراستای اهداف جنبش مبارزاتی گروههای جدی وقاطع مخالف رژیم حکومت نجس اسلامی - آخوندی ومبارزات برحق همه ستمدیدگان وزحمتکشان بی دفاع ایران زمین،وهمه مبارزین آزادیخواه،مورداستفاده قرارداده وپشتیبانی همه جانبه ازاین رسانه حقیقت گو،بدون سانسور،بدون حذف حقایق وبدون حذف آزادی بیان ،وظیفه تک تک همه انقلابیون آزادیخواه می باشد.
سه-طی گفتگوی مسئول .ک.خ.ا.ک .بارادیوتندر،که خوشبختانه یامتاسفانه ،رفیق مسئول باحالتی عصبی وپرخاش جویانه،بارفقای گروه تندروطرفداران رفیق فرودفولادوند،گفتگو،وبرخوردکرد،اعلام می کنیم که:اولاً:شایداین برخوردلازمه کاروجهت شروع یک عمل بزرگ انقلابی ،درراستای ایجادیک رسانه پرقدرت ،لازم وضروری بوده ،وسرانجام می بایستی یک نفرویافردی دراین دنیا،اینگونه برخوردمی کرد،وشانس چنین برخوردی ،شامل کسانی می شدومی شودکه عضوگروه تندرنبوده ونیست وحتی شایدمنتقدسرسخت آن گروه،درچهارچوب وظایف تشکیلاتی نیزباشد.-دوماً:- سوق دادن رادیوتندر،به یک رسانه تبلیغاتی مثمرثمردرراستای اهداف مبارزاتی چه سیاسی ،چه فرهنگی ،به هرحال ومی بایستی ،ازنقطه ای وازمکان وجائی مختص شروع وآغازمی شد.چه باتعریف وتمجیدرفقادرگروه تندروچه بالحن عصبانی یک چریک فدائی خلق.- ....سوماً- مدت یک ماه است که درموردبرخوردشدیدمسئول .ک.خ.ا.ک دررادیوتندر،بارفقای مبارزدرآن گروه می گذرد.که باعث واکنشهای فراوانی هم ازطرف طرفداران - اعضای اصلی -مسئولین س.چ.ف.خ.ا._وبیشتراوقات ازطرف رفقائی که عضوسازمان مخفی ایران نبوده, شده است.شصت وپنج ایمیل دریافتی ازمشتاقان سایت کمیته شمال تقریباًیک سئوال مشابه داشتندوآن اینکه:

...بابرخوردآنگونه رفیق البرزآیانتیجه به نفع حکومت ننگین تمام نشد؟وسران حکومت ننگین ،ازاینکه یک رسانه مبارزه جو،دچارچنین کمبودهائی می باشد،خوشحال نشدند؟

درپاسخ کلی به مشتاقان وطرفداران کمیته شمال ،بایدبگوئیم که:

درددل،عقده های انباشته شده قلبی ،عصبانیتهاوخشم های انقلابی وآزادیخواهانه که در راستای بهبودی وحل معضلات ومشکلات یک جریان سیاسی عنوان شود،نه تنهاهیچ عیب وایرادی نداردکه چه بساکارسازترازهزاران اسلحه ایست که هزاران انقلابی ،بدست گرفته اند.بیشتراوقات یک حرف حساب شده ومنطقی وصدالبته اصولی ،ازصدای صداسلحه درحال شلیک (صدالبته)رساتروشنواتراست.رفیق مسيول .ک.خ.ا.ک .-به نوبه خوددرست دروسط شلیک مرئی ونامرئی اسلحه های رفقای تندر،چنین فریادی رابرآورد.حکومت ننگین نه تنهاازبیان کاستی هاوکمبودهای موجوددراین رسانه ،خوشحال نشد(البته قبل ازاین ماجرا،خوشحال وشادکه نبودبلکه به رقص وپایکوبی مستانه عربی،دینی،مذهبی هم می پرداخت)اماباپرخاش انقلابی یک رفیق درامرحل وفصل یک مشکل رسانه ای،حالادیگرحکومت ننگین ،زانوی غم وغصه راهم بغل کرد.باارائه راه حل کوچک وجزئی درحل مشکل رسانه ای ،مطمئن باشیدکه حکومت ننگین ،باتمام دارودسته های ارتجاعی اش بایدگورخودرابادستان خودبکنند.
چهارماً-مسئول .ک.خ.ا.ک عضورسمی انجمن پادشاهی ایران نبوده ونیست وچه بساحتی درچهارچوب فعالیتهای اعضای وابسته به این انجمن،انتقادات وشکایتهای های سرسخت وقاطعانه ای هم دارد.نه تنهاکمیته شمال ،که سازمان مخفی ایران ،هم هیچ دلیل موجه ائی جهت انکارگفتمانهای آن رفیق بارفقای تندرنداردچراکه رفیق مسئول بامجوزکامل ازطرف سه کمیته سازمان،وبه عنوان نماینده وسخنگوی س.چ.ف.خ.ا.بارسانه هاگفتگومی کندکه بدون اجازه آن کمیته هاهیچ رفیق چریک فدائی خلق نمی تواندباهیچ رسانه ای گفتگوکند.گفتگوی رفیق مسئول .ک.خ.ا.ک طی سه دفعه ،همواره ابتدابامذاکره رفقای مسئول در.س.چ.ف.خ.ا.به انجام رسید.ودرگفتگوی آخراین رفیق بارادیوتندر،هیچکدام اراعضای سازمان ،انتظارچنین برخوردی رانداشتیم جزهمان دورفیق دیگردر.ک.خ.ا.ک:(رفقا:شاهین وبهمن)که تازه آن رفقاهم تاکیدکردندکه می بایستی چنین برخوردی بااعضای گروه تندر،توسط یک خارج ازتندری،می شد.چه بساکه سرانجام توسط یک شخص غریبه ،که حتی تفکرات سیاسی هم نداشت ،این برخوردبعمل می آمد.
ماهم اعتقادداریم که باچنین برخوردهای خشمگینانه اما کاملاًانقلابی،شایدطرفداران ومشتاقان جنبش تندر،بخودآمده ،وباعملکردهای انقلابی خود،به(غریبه ها)فرصت ندهندکه چنین برخوردهائی جهت پیشرفت یک رسانه تبلیغاتی اماسیاسی وفرهنگی،بعمل بیاورند.
سران حکومت نجس وننگین آخوندی ،ازحل وبرطرف شدن مشکلات یک رسانه سیاسی چون رادیوتندر،مطمئن باشیدکه گورخودرابادستان خودخواهند کَند.

بادرودبه رفقای مبارزوآزادیخواه
کمیته شمال - ببرهای مازندران

____________________________

جهت پیشرفت رادیووتلویزیون تندرباآدرس زیرتماس بگیرید:

https://tondar.org/contact

or contact Mr. Jamshid Sharmahd
phone: ‎+1-818-921-7075
eMail: ‎info@tondar.org

Friday, October 8, 2010

رفقای چریکهای مسلح بلوچستان:


جنبش مقاومت مردمی بلوچستان


بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رساند كه فرزندان سلحشور و مومن بلوچستان در يك عمليات اطلاعاتي در شهر اصفهان يكي از كارمندان اتمي رژيم ايران را دستگير كردند.
در اين عمليات موفق كه چند روز پيش در شهر اصفهان انجام گرفت آقاي امير حسين شيراني فرزند محمد شيراني متولد24 /6 / 1350 با شماره شناسنامه 2428 كارمند كارگاه انرژي اتمي در جنوب شرقي اصفهان با سرپرستي آقازاده توسط مبارزان جنبش مقاومت جندالله دستگير شد و اكنون در بازداشت مبارزان و در كوههاي بلوچستان مي باشد.
جنبش مقاومت اطلاعات بيشتر همراه با فيلم اعترافات اين شخص را به زودي منتشر خواهد كرد.

Saturday, October 2, 2010

مطلبی ازقبل:- رفیق پویان -مسئول کمیته شمال


چهارسال قبل

می توانیم براحتی تصمیمی دیگربگیریم


بنابراین درحال حاضرکه درکشوری چون امریکا نیززندگی می کنم وازلحاظ شرایط زندگی نیز هیچ کمبود وکم کسری ندارم:شغلی درخوروعالی ـ ماشینی زیرپا ـ خانه ای مناسب ودرخورــ برخورداری ازازادی کامل وبویژه بهترین فرصت جهت لذت بردن ازیک زندگی عادی و معمولی وبی دردسربه مانند کوروش صحتی وامیرعباس فخراوریا حتی به مانند علیرضا پهلوی وبالاترازانها ـ سیتی زن شیپ این کشورنیزشده ام واجازه حمل اسلحه رانیزدریافت نموده وخوشبختانه نیزمسلح هستم ــ براحتی نیزمی توانم دریکی ازدانشگاههای معتبرامریکا به ادامه تحصیل ورشته موردعلاقه خودم یعنی پزشکی وپابپای این رشته نیزبه ادامه تحصیل دررشته حقوق وعلوم سیاسی نیز بپردازم وسیستم موجود دردانشگاههای این کشورنیزبراحتی نهایت حمایت خودراخواهندکرد بویژه ازلحاظ مالی وپولی ـ بنابراین خیلی راحت واسوده می توانم بگویم گورپدرخلق وملت ایران وگوربابای کل ایران ـ به من چه که حزب الله چه بلائی برسر ملت می بیاورد؟ اصلا بگذاربیاورند؟خلایق راهرچه لایق؟چه اجباری دارم که سرمبارک خود رابرای مردمی بدرد بیاورم که نه می خواهند مبارزه کنند ونه دوست دارند که حکومت ننگین هرچه زودترازبین برود؟اصلا بسیارراحت وبی دغدغه می توانم بگویم ایتالله ها موجوداتی بیگناه وبی تقصیرهستند.وحکومت ننگین هیچگونه جنایت وقتل وکشتاروخیانتی رامرتکب نشده است.تا ازاین طریق منافع شخصی وخصوصی خود راحفظ کنم.
بله دوستان من نیزمی توانم بسیارراحت چنین تصمیمی رابگیرم.وحتی خودم راازمبارزات سیاسی نیزفارغ واسوده کرده وبه اسانی وراحتی نوشیدن یک لیوان اب ان راکناربگذارم.وبا این موقعیت ووضعیتی که دارم می توانم براحتی تصمیمی دیگرگرفته وبگویم که : چه اجباری دارم که به مبارزه مسلحانه دست بزنم ویا اینهمه اسایش وراحتی راول کرده ودرکوهها وجنگل های مثلامازندران ویا شهرهای کشور(دویدن راتجربه کنم )وجنگ
مسلحانه بکنم


مبارزه مخفی ومسلحانه


متاسفانه طی ده سال گذشته بسیاری ازنابکاران وحقه بازان سیاسی سعی وتلاش فراوانی رابخرج دادند تا باارائه تئوری ها ونظرات سردرداوروبی نتیجه خودمسیراصلی جنبش ومبارزات داخلی راازراه خارج وبه مانند سراسرزندگی خود به فسیل وسنگواره ای تاریخی مبدل سازند.درحالی که تاریخ بشریت سراسرگواه وشاهد وناظران بوده است که جنبش های داخلی درهرسرزمینی چه بخواهیم .چه نخواهیم به عنوان یک جبر تاریخی والبته کاملاطبیعی درشرایطی خاص ازلحاظ زمانی ومکانی رخ داده ومی دهد وبازچه بخواهیم وچه نخواهیم رخ خواهد داد
.................

دریک مبارزه مخفی گروهی وتشکیلاتی معمولاتعدادی ازافراد سیاسی باداشتن ودارابودن یک سری خصلت هاومنشهای سیاسی وایدئولوژیکی وحتی مذهبی ودینی که مخالف حکومت باشد:(دقت کنیدگروههای مذهبی که مخالف حکومت ننگین هستند)با طرح ریزی وبرنامه ریزی های دقیق وحساب شده واردفازعملیاتی ونظامی شده وباانتخاب مهره ها وافراد کلیدی ومهم وابسته به دم ودستگاههای اداری ونظامی دولت ــ انان رایکی یکی نابود می سازند.اینگونه گروهها درقبال کنش های بی ترحمانه ووحشیانه نیروهای سرکوبگروادم کشهای دولتی واکنشی دیگروبه مراتب کارسازترومفیدترازخودنشان می دهند.و درحین یک مبارزه مخفی ومسلحانه به جنگی روانی واعصاب خوردکن بادشمن نیزمی پردازند.افرادکلیدی ومهم وابسته به دشمن راابتدا تهدید وانگاه اگران نیروی دشمن به رفتارهای ضد انسانی وضد اجتماعی خود ادامه دادبلافاصله ان رانابود می کنند.نمونه بارزچنین مبارزه ونابودی افرادوابسته به دشمن را نیزمی توان به حدودا سه سال قبل درشیرازاشاره کرد

رفیق پژواگ

پژواگ -
یکم اکتبر۲۰۱۰-۹مهرماه ۱۳۸۹-دوشنبه - تاجیکستان
ده(۱۰)سال مبارزه تبلیغاتی اماکاملاًایدئولوژیکی وباطناًسیاسی - فرهنگی

بادرودبه همه رفقای رزمنده کمونیست وچریکهای فدائی خلق ایران

سخت ودشواراست برای چریک فدائی خلق ویک کمونیست بالفطرایرانی ،که بعدازسالهای سال باانتخاب یک وظیفه انقلابی ،زودترازموعدمقررسن اش ،ترک وظیفه کند.حقیقتاًترک آن وظیفه مشکل است.
حدودده سال است که به همراه رفقای کمونیست وچریکهای فدائی خلق رفقا:پویان- بهمن - شاهین - البرز- ورفیق خانم گرامی مرضیه وحدوداًازدوسال قبل رفیق چریک فدائی خانم مژگان ، ازشهرساری ،همه همت وتلاش خودرابخرج دادیم تابخش تبلیغاتی ،فرهنگی وسیاسی س.چ.ف.خ.ا.راباغرورتمام در فعالیتهای تبلیغاتی خود،زنده
نگهداریم.

Friday, October 1, 2010

تقدیم به رفقای فدائی تُرک زبان

باریش مانچو
گل پنبهhttp://www.youtube.com/watch?v=HMakfcor4y4
____________________________


تقدیم به رفقای فدائی تُرک زبان
تقدیم به رفقا:


پژواگ - پویان -توماج - جاوید-البرزوورفقای فدائی مژگان ومهرنوش وهمه رفقای فدائی تُرک زبان درشهرهای ساری -بهشهر-گلوگاه-بندرگزوبندرترکمن -
وتقدیم به ببرهای مازندران

رزمتان همیشه وهمواره پیروزباد.


سازمان چریکهای فدائی خلق ایران - کمیته شمال
____________________

آوازتُرکی-درساحل خزر

Monday, September 27, 2010

وداع رفیق پژواگ بعداز۱۰سال تلاش تبلیغاتی

ده سال است که به همراه رفقای دیگردربخش تبلیغاتی سچفخابرای پیشبرداهداف جنبش پیشتازفدائی خلق ،پشت صندلی تبلیغات برای سچفخابه کارتبلیغاتی پرداختم وامروزبادریافت ماموریت سازمانی ازطرف مسئول کخاک ،بادنیای زیبای اینترنت بایدموقتاًوداع گفته اماطبق قول مردانه رفیق البرز،بعدازاتمام ماموریت درداخل کشور،دربخش تبلیغاتی ودرسایت متعلق به رفقای رزمنده فدائی درکمیته شمال-ببرهای مازندران مجدداًمشغول فعالیت تبلیغاتی خواهم شد.


رفقابدرود.

رفیق کوچک همه شما:پژواگ :دوشنبه -تاجیکستان
پنجم مهرماه ۱۳۸۹
بیست وهفتم سپتامبر۲۰۱۰


http://wwwnorthtigers.blogspot.com/2010/09/blog-post_27.html

Saturday, September 25, 2010

بادرودبه چریکهای فدائی ومبارزین تندر:

طنزدریافتی ازطرف رفقای فدائی -ببرهای مازندران


لطفاًبه برنامه رادیوتندرگوش کنید.اگردقت کرده باشیدهرگاه آقای جمشیدشارمهد،مجری برنامه،اسم آخوندوحکومت ننگین رامی آوردصدای پارس یک سگ گرامی هم بلندمی شود.هیچ می دانیدآن سگ گرامی چه چیزی رافریادمی زند؟
اوهم دادمی زندمرگ برجمهوری اسلامی ،مرگ برجمهوری اسلامی
این سگ محترم هم تمام تلاش خودرابعمل می آوردتابه انسانهابفهماندکه :...-ماحیوانات هم ازحکومت ننگین بیزاریم وبخاطراینکه سی سال است رسانه های فارسی زبان صدای مارادرگلوخفه کرده اندماهم اینجوری وسط برنامه های تلویزیونی فریاداعتراض مان راسرمی دهیم...ماهم حق داریم...
بادرودبه آن سگ محترم که خوب فهمیده چه موقعی شعارمرگ برجمهوری اسلامی راسردهد
.وفریاداعتراضش رابه گوش سران ننگین حکومت اسلامی برساند

شهرقصه:

ایمیل دریافتی :-طنزارسالی


Friday, September 24, 2010

کمیته شمال - ببرهای مازندرانِ ضددین نجس اسلام آخوندی

ما(ببرهای مازندران)نمی گوئیم .سلطنت طلبان پیرامون سیدرضاپهلوی ،خودشان،بازبان خودشان می گویند.اعتراف درزبان ملی هم خوب چیزی ست.اعترافی که نیازبه قاضی ندارد
خودبخوانیدداستان وحدیث مفصل ازتصاویر:
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟


http://www.youtube.com/watch?v=YHb27m0qK50&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ze5l_zryJOY&feature=related


ببرهای مازندران بزرگترین افتخاررانصیب خودمی کندکه پیروخط ومشی وایدئولوژی چهارآذرخش ترکمن صحراست .

چهارآذرخشی که نه درمقابل ستم (سلطنت طلبان)ونه درمقابل ستم ارتجاعی - آخوندی زانوزدند.

بقول رفیق امیلیانوزاپاتا:


برروی پاهای ایستاده اگربمیریم بهترازآن است که تاآخرعمر،همیشه بازانوهای خمیده وبرده وارزندگی کنیم.

سعی کنیم همیشه وهمواره(آزادمرد)باقی بمانیم
این اولین قانون ماچریکهای فدائی خلق ،ماببرهای مازندران است .

آزادزیستن

ببرهای مازندران

بیچاره شاه:


بیچاره شاه که اگرازابتدا می دانست فرزندش چنین ناخلف زائیده می شود،
هرگزچنین فرزندی را(درست)نمی کرد


کمیته شمال - ببرهای مازندران:

بزودی زود،این موجودات وحشی ،این میکروبهاوویروسهای حرامزاده دینی -اسلامی رابه رگبارمسلسلهای خودخواهیم بست.نسل کثیف ونجس این موجودات دینی راازسرزمین گرامی یمان پاک وتمیزوکاملاًاستریلیزه خواهیم کرد.این تمیزکاری شامل جریان نجس وننگین فدائیان اکثریتی وحزب درون شکمی توده نیزخواهد.بی چون وچرا.
ببرهای مازندران آنچنان بردهان دین اسلام وپیغیمبردیوانه یشان محمدوعلی وحسین نوره کش وروح خمینی دجال وحرامزاده واین رهبرچلاقشان علی گدای یک دست ،بر.....نن....وبش......ندکه روح امام زمانشان هم درآن غرق وغوطه ورشود..

این مزدوران وحشی ،لقمه های چرب ونرم ببرهای مازندران درآینده ای نزدیک وبزودی زودخواهندبود

برآن دین وایمان وخداوپیغمبروقرآن وامام زمان تان اول ازهمه همان سگ شریف ایرانی بر.......د.


رفیق توماج ورفیق آروین:

گفتگوی تلفنی رفقاآروین وتوماج :


رفیق توماج:

...رفیق آروین ،چریکهاهم تحملشان حدومرزی دارد...به نظرمن بهتراست بخشی ازاسرارسازمان،برای آگاه شدن مردم رُک وپوست کنده گفته شود.من فکرکنم اگریک سری اسرارسازمان علناًعنوان شودبهتراست چون درحال حاضرسازمان مخفی لااقل تاشصت درصددرجامعه یمان شناخته شده است.به نظرمن فاش ساختن بخشی ازاسرارسازمان هم به نفع سازمانه وهم به نفع مردم ایران..مثل اسرار....یا آن قضیه....؟

رفیق آروین :مسئول بخش امنیتی سازمان مخفی:..

....پخش آن سری ازاسرارسازمان که عنوان کردیدهرگزدرشرایط فعلی میسرنیست. بایدمنتظرحوادثی باشیم که درجامعه یمان رخ می دهدوآن حوادث سیاسی اتفاق خواهدافتاد.ازدیدامنیتی اگرنگاه کنیم آشکارساختن اَسرارسازمان بستگی به شرایط زمانی ومکانی دارد.فعلاًازبُعدامنیتی اصلاًبه صلاح ومنفعت سازمان نیست.چراکه اگرآن اَسرارعنوان شودچه بسابه ضررسازمان هم تمام شود.انتظارآینده نزدیک رامی کشیم وبه نظرمن بهتراست بگذاریم برای بعدازتعیین مسئول جدیدسازمان ..

Wednesday, September 22, 2010

اولین ایمیل دریافتی - طنز:

رحلت جان گ..ز..گ..زالله خمینی..مهندس واستادادبیات :میرحسین چیزَوی

تقدیم به خودرفقای مجاهد:


تقدیم به خودرفقای مجاهدخلق دربخش طنزهای سیاسی.امیدآن داریم که درهمه فعالیتهای سیاسی وزحماتی که درمحدوده طنزمی کشیدموفق وپیروزوسرافرازباشید.دستان زحمکتش شمارادرارائه چنین طنزهای شادی بخش،می بوسیم
درودبیکران به شمارفقای هنرمند


کمیته شمال - ببرهای مازندران
____________________


سایت کمیته شمال - ببرهای مازندران جهت احترامی خاص وویژه به هنرطنز،برای مدتی کوتاه،دراین زمینه فعالیت خواهدکرد.سایت ببرهای مازندران ازدرج وچاپ هرنوع طنزخنده آور،طنزی که حداقل برای لحظه ای کوتاه ،خنده وتبسمی برلبان ستمکشان وزحمتکشان ایران گرامی بنشاند،دریغ نخواهدکرد.جهت ارسال طنزهای سیاسی ،باآدرس کمیته شمال ببرهای مازندران تماس بگیرید.
لازم به توضیح است که کلیه طنزهامی بایستی علیه آخوند- آخوندیسم وعلیه حکومت نجس آخوندی باشد.


بادرودوسپاس فراوان

کمیته شمال - ببرهای مازندران
آدرس جهت تماس


komitehyeshomal@yahoo.com

سایت مشت کوبندگان بردهان فرخ نگهدار

باآرزوی موفقیت وپیروزی به این رفقای فدائی
بیست وهشت سال پیش بایدچنین مشت محکمی رابردهان فرخ نگهداروهمپالگی هایش می کوبیدید.
پیروزوموفق باشید.
کمیته شمال - ببرهای مازندران

وبلاگ جامعه روشنفکران خلق ترکمن

ياد ياران صادق جنبش فدائيان تركمن (آرقالار) - در تركمنستان ايران:
فدايي خلق يعقوب کورت ( مراد ) ه

يعقوب تجلی بردباری يک انسان در شرايط سخت بود. در بندر ترکمن دستگير و به زندان گرگان انتقالش دادند. شکنجه های وحشيانه برای او مرزی نداشت. همه اسرار گروهش را از او می خواستند. يعقوب از رفقای چريک های فدايي خلق ايران ( گروه اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور) در منطقه ترکمن صحرا بود. جرمش مسئوليت نظامی در جنگ های اول ودوم گنبد ، اعزام نيرو به کردستان و جنگل های آمل بود. در مقابل هر سئوال بازجو پاسخ نه ! جواب يعقوب بود. هر نوع شکنجه ای را روی وی امتحان کرده بودند اما از او هيچ اطلاعاتی بيشتر از آن چه رو شده بود تنوانستند بدست آورند. رفيق يعقوب در پاييز 1361 همراه با تعدادی ديگر از زندانيان در گرگان به جوخه اعدام سپرده شد.ه

يادش گرامی باد!

رفیق پویان مسئول کمیته شمال:

خوشبختانه مائوئیستها،بااندوه وخشم بساربسیاربسیارفراوان فراوان ،تازه باآن گوش کَرشان شنیدندکه دولت هند،رفیق مائوئیست شان ،رفیق آزادراابتدادستگیروبعدازدستگیری ابتدادستبندوبعدازدستبندابتداتوی ماشین پلیس هول داده وبعدازهل دادن ابتدا،آن رفیق رابه قتل رسانده بودند...
ای تف واداربه آن پایگاه خبری یتان ...حالابرویدبرویداعتراض کنید....مائوئیستهای احمق وبیچاره وبدبخت شدگان روزگار.... گ...ه خوران روزگار
بله ..مائوئیستهای احمق وابله شده بلاخره یاپائین خره -بلاخره مطلع یافتند
پایگاه مملوازکمونیست ومائوئیست خرواحمق وبدبختان سیاسی روزگار
http://www.eteraaz.com/bargozide/4537.html

رفیق البرز- (بااجازه رفیق گرامی ام پویان عزیز):

رفیق پویان بادرودهای بیکران:

اینکه دوسایت متعلق به سایت سازمان مخفی،هم زمان تصمیم به واردشدن درعرصه هنرزیباوشادی بخش طنزو(جوک)شده اندمن شخصاًمعتقدم که بایدوارداین عرصه زیبای (هنر)شد. چراکه وقتی رفیق لنین گرامی به همه کمونیستها،رهنمودمی دهدکه :اگربرای رهائی طبقه ستمکش زحمتکشان،لازم شدکه لباس عروس راپوشیده ودرخیابانهاوکوچه هابرقصیم پس بایداین عمل راانجام داد.مکتب کمونیسم ایران هیچ هدفی نداردجزسعادت وخوشبختی طبقه زحمتکش وستمکش. گفتاروالاوپرارزشی دربیان رفیق لنین نهفته است اماهمین رفیق لنین گرامی اگرامروزه زنده بودمن به شماقول می دهنم که درمقابل آن استعدادوهنرزیبائی که چریکهای فدائی ایرانی درعرصه هنرطنزدارندصددرصدسرتعظیم فرودمی آورد.چراکه هنرطنزبخشی ازوجودوهستی یک کمونیست ایرانی ست .بدون وجوداین هنرزیبای انسانی ،همان بهترکه ماکمونیستها،درنطفه خودخفه شویم وحرف نزنیم بهتراست.چراکه این هنرزائیده وخلاقیت خودانسان است وبس .پس بایدبدان احترام گذاشت.

رفیق پویان گرامی:

سه سال قبل دربرخوردبارادیوی آخرارتجاعیون(۶۷۰اِی اِم -کِی .آر.آی .اِم)واردبخش هنرطنزبویژه بادکترهمه کاره جهان ،دکترافساربدست همه بیماران روحی وروانی مخصوصاًمریض الاحوالهای ایرانی خارج ازکشوردکترفرهنگ هولاکوئی شدی:
______________

تقدیم به همه کمونیستهای انقلابی وهمه مبارزین راستین راه آزادی:
رفیق کوچک شما :البرز-برای آنکه به رهنمودهای رفیق لنین گرامی جامه عمل بپوشانیم.:

______________________
اینجاآمریکاست .سرزمین بیماران روحی وروانی ایرانی بادکترفرهنگ هولاکوئی
_________________
داک:= مساوی ست بادکترالاغ کوهی
مدپت: =مساوی ست بامریض دیوانه پُشت تلفنی:

بعدازپایان موزیک برنانه رازهاونیازها:(برای شنیدن این آهنگ مایکل جکسون مسلمان ،به همان رادیوارتجاعی ۶۷۰کی آر.آی .ام.رجوع کنید):بعدازاتمام آهنگ:
د.ا.ک.:..شنوندگان محترم امیدوارم که خداوندوپروردگارعالم نگهدارشماباشدمن دکترفرهنگ هولاکوئی با,ده ،دوازده مدرک فوق،فوق دکترادررشته روانشناسی ،ازچنددانشگاه معتبرآمریکاچون یو،سی،ال،ای-هامپون ،کلمبیا،اورنج کوانتی ،پاسادینا،رسدا،ونتورا،ویلشایر،،،ایست وود،نوردوود،سوت وودوهرچه وُودتوتهرانجلس ،تاساعت پنج بعدازظهربه وقت کالیفرنیادرخدمت شماهستم ودهانتان رابابیانات روانپزشکی ،سرویس خواهم کردچراکه طی این ده سال گذشته ک.....س خل ترازشمابیماران روحی وروانی ایرانی ،بویژه توی لوس آنجلس موجوددیگری نیافتم.قبل از آغازسخن لازم به یادآوریست که دوهفته دیگر،ما(مسافرتی)کروزی راخواهیم داشت به شهرتیاخاناوانسنیدای مکزیک که دراین (کروز)هنرمندان عزیزچون شماعی زاده ،اندی،لیلافروهروهنرمندپرآوازه ایران شهرام کاشانی ،این هنرمندهنرمندان موسیقی ایران ماراهمراهی کرده وچون من دکترفرهنگ هولاکوئی افساردیوانگی وروان پریشانی همه شماهموطننان وهم زبانان فارسی زبان(مدپت)رادردستان ودراختیارکامل خوددارم پس بایدسفارش کنم که جهت شرکت درکنفرانس (کودک درون ومادرحامله)وهمچنین مثلث خوشبختی (عشق،عاطفه،نیاز)که توسط سینابیات ترسیم شده ،یاباید کارت کردیت بکشیدیاچک معتبربانکی ازدوبانک (بانک اوف امریکن ویابانک یو .اس .بنک)درغیراین صورت نمی توانیدحتی واردکشتی(کروز)شویدوقبل ازهرچیزجهت رزودراین کروزوتهیه بلیط حتماًباکمپانی کومرشیال تراول تماس بگیرید.باتشکرازتوجه هتان به سراغ اولین مدپت می رویم تابشنویم این مدپت گرامی چه سئوالاتی درزمینه کودک درون ومادرحامله دارند...
بفرمائید سئولاتون چیه؟......

مدپت :سلام آقای دکترخوشحال شدم که موفق شدم صدای شما رو شنیدم...
داک:..من هم همینطور..بفرمائیدمشکلتون وسئوالتون چیه...؟
مدپت:..بله آقای دکتر...داشتم می گفتم که ....
داک:..نه نه نه نه...صبرکنیدصبرکنیدصبرکنید....یعنی چه داشتم می گفتم ....شماهنوزهیچی نگفتین ...؟..
داک:...اول بفرمائیدشما(سینگل)هستین یا(مَری اِید)کردین؟(بایک چشمک جانانه به سینابیات مسئول بخش فنی رادیو)...

مدپت :...من آقای دکترتقریباًسه سالی هست که ازدواج ..ببخشید...مَری اِیدکردم ویک بچه یکساله دارم والان هم سن من بیست وپنج سالمه ..وتنها....
داک:نه نه نه صبرکنیدصبرکنید صبرکنید...(سه ثانیه مکث )...یعنی چه بچه یکساله دارم ...چرااینقدردیر....?...من تعجب می کنم ...یعنی چه....؟...خودتون می گین سه ساله (مَری اِید)کردین ولی بچه یکساله دارین...؟..خوب شما اینجوری مثل اینه که مثل یک ساندویچ خوشمزه آماده خوردنین....؟خوب معلولمه که این جوری له ولورده می شین ...؟عزیز..الان وضع روحی شماطوری ست که انگاریک کامیون هیجده چرخ اونهم تو (فِری وِی)۱۰۱لوس آنجلس یافِری وِی (فایو)(۵)ازروی شما رد شده ...?...به قول دکترفوشووستنازوستکی.....
مدپت :....راست می گین آقای دکتر..(مدپت باحالتی زاری وگریه)...ه...ه..ه.م.م.م.ینطورکه می گین (صدای هق هق مدپت)..من..من...من...می دونین آقای دکتر.....
داک:...نه نه نه صبرکنید..صبرکنید...صبرکنید...من تعجب می کنم ...من اصلاًبااین قضیه مشکل دارم...یعنی چه وضعم همینطوریه ...؟..ببینید..یعنی من می خوام یک حرف زشت بزنم ..امیدوارم ناراحت نشین ...دکترفوشووستنازوستکی وقتی تحصیلات خودشودرعلم سایکولوژیستیکی ولجستیکولوژیستی دانشگاه کمبریج بخش استوائی مریلندهیلز(پِرفکت)کردوبا..ریزالت..یاهمان (نتیجه ) آلی به مقام استادی رسید..می دونین درتئوری کودک درون ومادرحامله چی گفت؟
مدپت :...نه آقای دکتر....خوشحال می شم اگه بگین...؟
داک:خوب ..همین دیگه ..چون شما البته نه شما..که خانم هائی چون شما،چون بسیاری ازفلاسفه،دکتران روان شناس ولجستیکولوژیست رانمی شناسندوازتئوریهاوتزهای پزشکی آنان بی خبرند..مبتلا به جنون ورفتارهای غیراخلاقی می شونددرحالی که اگرشما،قبل ازبچه دارشدن یاحتی قبل ازازدواج اگربه گفته های دکترهائی چون دکترفوشووستنازوستکی گوش می کردین ..الان زیریک کامیون هیجده چرخ اونهم وسط فِری وِی های آمریکاله ولورده نمی شدین....
مدپت:...اما آقای دکتر..من می خوام بگم که ..من...تو...
د.ا.ک:..نه نه نه نه صبرکنید..صبرکنید..صبرکنید...یعنی چه من می خوام بگم..؟.من می خوام بگم ..من می خوام بگم...؟اصلاًمن تعجب می کنم ..؟یعنی می خوای روی حرفهاوتئوریهاوتِزهای پزشکی دکترفوشووستنازوستکی ،تئوریهای والاتری بگین ...؟...من...اصلاًتعجب می کنم....خوب به همین دلیله که شما روحیه کودک درون و-زن حامله رااصلاًنمی تونین درک واحساس کنین...؟
مدپت:..آقای دکتر..اگه اجازه می میدین من خواستم بگم که...
داک:(باپریدن وسط حرفهای (مدپت):...یعنی چه می خوام بگم که....؟خوب ...بفرمائین سئوال ومشکلتون چیه..؟
مدپت :..آقای دکتر..من خواستم بگم که من اصلاًتوآمریکازندگی نمی کنم که توی اون چی چی وِی گفتین که بخوام زیر کامیون له ولورده بشم....بابامن توی روستای بَرَره زنگ می زنم....
پشت صحنه ..:..داک به سینا بیات:....ای بابا سینا....اعلام آگهی بارزگانی کن ...تادسته ریدم....
داک:..شنوندگان محترم به چند آگهی بازرگانی گوش می دهیم....
________________
این داستان ده سال است که بین دکترالاغ کوهی ومدپتها،درتهرانجلس ادامه داردومعروف است به سریال دکترفرهنگ هلاکوئی

رفیق پویان -سایت اتحاد ضدفاشیسم.

دکتربی(فرهنگ )الاغ کوهی وسایت اتحادضدفاشیسم


رفیق پویان مسئول کمیته شمال - فرمانده ببرهای مازندران

رفقای فدائی بادرود:

فکرکنم فاشیست ترازسایت اتحادضدفاشیسم بعدازظهورآدولف هیتلروپیدایش نئونازیسم ،سایت دیگری وجودنداشته باشد،
...چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

درمورداین سایت بیشترتوضیح خواهم دادچونکه قبل ازسنگ کوب کردن این سایت

http://antifasolidarity.blogspot.com/2010/09/blog-post_7747.html#comments

_______________

هنوزبادکتربی فرهنگ الاغ کوهی،(دکترفرهنگ هلاکوئی)این دکترروانشناس ،بیمارروانی ،کمی کاردارم.چون این دکترروان پریشان،هفت ،هشت،ده،دوازده تائی لیسانس فوق دکترادارد.

http://www.holakouee.com/?lang=persian
____________


مدپت (مریض روانی پشت تلفنی):....آقای دکتر...استاددانشگاه شما،به فورتیدن افتاده....هروقت صدای شماروازرادیومی شنوه ...م...گو....ه...ببخشیددکترجان ..انگلیسی بگم بهتره:..استادمی فورته..
داک:(دکترالاغ کوهی)..:..کی ..استاد دانشگاهی من ....استاد دانشگاهی من می فورته....؟...به فورتیدن افتاده ...؟...من تعجب می کنم ....استاددانشگاهی من و فورتیدن....یعنی چه ...؟من تعجب می کنم....
؟

Tuesday, September 21, 2010

رفیق آروین:-مسئول امنیتی سازمان مخفی ایران

توضیحاتی ازطرف رفیق آروین
____________________

بعدازحادثه خونین کوی دانشگاه درتاریخ ۱۸تیر۱۳۷۸ که متاسفانه باعث جانباختن دونفرازرفقای سازمان که باکمیته مرکزی درارتباط بودند،(رفقاکسری شرفی وکامبیزشعاعی)سازمان مخفی ایران طرح وپروژه (جنگ اطلاعاتی وضداطلاعاتی)راواردفازعملیاتی واجرائی خودساخت.دوسال طول کشیدتابخش اطلاعات سازمان موفق شداسامی بیش ازچهارصدمزدورآدمکش راثبت وهمه آنان راشناسائی کند.باآغازموفقیت آمیزاین طرح کمیته خارج ازکشورسازمان نیزبه نوبه خودوارداین فازعملیاتی وجنگ اطلاعاتی شد.تابه امروزکه دولیست سیاه وقرمزشامل شش هزاروهفتصدنفرازمزدوران وسران بزرگ عمامه بسرحکومت ننگین می باشد.
........
__________________
یادونام دورفیق جانباخته ،گرامی باد.
کمیته شمال - ببرهای مازندران

Sunday, September 19, 2010

ویدئوی منتشرنشده ازستادعنتری نژاد

سوتی آخوندی-اززوربیسوادی

سچفخا:ازسیاهکل تاجنگ مسلحانه

خلق ترکمن


____________________________

سرودپائیزآمد

_______________
ازجنگ مسلحانه تاجنگ مسلحانه
ببرهای مازندران


برنامه هفتگی رادیوتندر


برنامه این هفته رادیوتندر:

گفتگوی رفیق البرزبارفیق کژدم.

کژدم: بازی های نمایشی در نقش کورش دیگر ره به
جایی نمیبرد. شما نجس هستید و دست به هر چیزی بزنید جز نجاست شما چیز دیگری نمایان نمیشود.

البرز: رسانه تندر باید درچند ماه آینده به روی آنتن برود. این یک نیاز مبارزاتی است و یاران تندر توانایی آن را دارند که این رسانه براندازرادرجایگاهی که نیازمبارزه است قرار دهند
________________________


بچه فدائی فوکول کراواتی شده

جاتَروبچه نیست


بچه فدائی فوکول کراواتی شده
______________
پویان

رفقای چریکهای فدائی درمنطقه کردستان بامزدوران مسلح حکومت داشتندمی جنگیدندکه یهودیدن جاتَروبچه نیست. مدتی پیرامون واطراف خودراگشتندتاشاید(این (بچه )فدائی راپیداکنندرفقای فدائی آخرین حدسی که زدنداین بودکه شایداین بچه(بازی بچگانه)کرده واشتباهاًبطرف نیروهای دشمن رفته....
سه روزبعد
.......
...رفقا..من کیوانم وازترکیه زنگ می زنم ...پناهندگی من موردقبول واقع شد....
.....
سه ماه بعد
.....رفقا...من توی آمریکام ...جمال آمریکاروعشقه...اینجاخیلی باحاله....
___________
بله رفقا:وقتی یک بچه فدائی ،...فوکول کراواتی ...می شودوبرای خودحزب درست می کند.
راستی آقای کابلی چه خبرازآن خانم مطلقه ،که زندگی اش رابرباددادی...؟


http://www.iran-e-sabz.org/negah/negahsabz.html

Tuesday, September 14, 2010

ترورانقلابی رئیس جمهورمیمون عنتری نژاد

خبردریافتی:
طبق خبررسیده ازمسئول کمیته مرکزی سازمان مخفی،رفیق بیژن :

اعضای کمیته خارج ازکشورسازمان ،قصدترورانقلابی محموداحمدی نژادرادارندآنهم درمقابل ساختمان سازمان ملل ،رفیق البرزمسئول این کمیته ،دونفرازرفقای عضوآن کمیته راجهت بررسی وزمینه سازی برای عملیات تروربه شهرنیویورک فرستاد.

Sunday, September 12, 2010

خبر:سازمان مخفی ایران
سازمان مخفی ایران
به نام خلق قهرمان ایران
هموطننان گرامی ،رفقای رزمنده چریکهای فدائی

بااتمام دوره چهارساله مسئولیت سازمان چریکها،توسط رفیق شهرام گرامی،وبراساس قانون درون تشکیلاتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(سچفخا)،باردیگرازطرف اعضای اصلی ومسئولین رده بالای سازمان،انتخاب مسئول کل سازمان چریکهادرراُس امورودستورات سازمانی قرارگرفت.
سچفخا(سازمان مخفی ایران)ازبدوتاسیس وبنیانگذاری وتولددوباره خود،به مدت چهارسال وبه صورت شورائی تحت عنوان کمیته مرکزی سازمان اداره می شد.سپس بایک رفراندوم درون سازمانی،رفیق بیژن گرامی به مدت هشت سال مسئولیت سازمان رابرعهده داشت.درنوزدهم بهمن ۱۳۸۵کمیته مرکزی سازمان ،مسئولیت کل سازمان رابه یکی ازاعضای کادردرکمیته سیاسی -نظامی خارج ازکشورانتقال وبدست رفیق شهرام سپرد.
مسئولیت رفیق شهرام نیزتادوماه دیگربه اتمام خواهدرسید.که انتخاب مجددرفیق شهرام بستگی به تعدادرای هائیست که کسب می کند.درراُی گیری درون سازمانی ،تعدادپانصدنفرازاعضای اصلی وبیست ونه نفرازاعضای کادرمرکزی درسه کمیته وابسته به سازمان ،کمیته مرکزی - کمیته شمال ،ببرهای مازندران-کمیته سیاسی ،نظامی (کمیته خارج ازکشور-ک.خ.ا.ک)شرکت کرده ورفقای کاندیدجهت پذیرش مسئولیت کل سازمان،باحداکثررای بدست آورده ،انتخاب خواهندشد.
کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اسامی رفقای کادرومسئولین رده بالای سازمانی که درزیرعنوان شده است برای مسئول کل سازمان دردوره بعدی معرفی وکلیه رفقای فدائی به مدت دوماه،فرصت وحق آن رادارندکه باشناخت وآگاهی ازگذشته وپیشینه این رفقا،نماینده خودراانتخاب ورای دهند.بعدازانتخاب ومشخص شدن مسئول کل سازمان،درنوزدهم بهمن امسال انتقال مسئولیت کل سازمان به مسئول جدید،انجام خواهدگرفت.
اسامی رفقای فدائی برای مسئول کل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران:
یک -رفیق شهرام
مسئول کل (درحال حاضر)سازمان

دو-رفیق پویان مسئول کمیته شمال
سه -رفیق آروین -عضوکمیته مرکزی ومسئول امنیتی سازمان
چهار-رفیق سعید،عضوکمیته مرکزی
پنج- رفیق جاوید،عضوکمیته خارج ازکشور
شش- رفیق کاوه عضو-ک.خ.ا.ک
هفت-رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشوروسخنگوی سازمان مخفی ایران


بادرودفراوان به خلق قهرمان ایران وباآرزوی موفقیت وپیروزی برای رفقای کاندیدشده درسچفخاسازمان چریکهای فدائی خلق ایران

Saturday, September 11, 2010

وطن :

اینجامازندرانه , وطن کمونیستهای شمالی
رفیق ،اینجاهمه کمونیست اند

اینجامازندرانه ،رفیق ،مازندران
وطن ما،
اینجاجایگاه ببرهای مازندرانه ،وطن هزاران چریک فدائی خلق

____________________________اینجامازندرانه رفیق
دراینجاکسی برای دین ومذهب ،این افیون توده ها،اشک نمی ریزدوناله نمی کند.
دراینجابرای سرزمین خود،این بهشت زیبای کره زمین ،

میزنندومی نوازندومی رقصندو:
مبارزه می کنند.
اینجاکمینگاه ببرهای مازندرانه
http://www.youtube.com/watch?v=cdGmsjOxPmI&feature=related

________________
اینجامازندرانه , وطن کمونیستهای شمالی
رفیق ،اینجاهمه کمونیست اند

http://www.youtube.com/watch?v=p1tLrAT8X_4&feature=related

Friday, September 10, 2010

پائیز آمد:شاهکارهنری رفیق البرزگرامی

پائیز آمد:شاهکارهنری رفیق البرزگرامی
____________________

و عصبانیت رفیق البرزاازرفقای مبارزدرگروه تندر


وطن :

باسپاس ازآن رفیقی که چنین سوژه هائی رابرای کمیته شمال -ببرهای مازندران ارسال می کند.
دست تان دردنکند.

_____________________________

ای وطن ماتورامی خواهیم تو وآن مردمان مهربانت
کمیته شمال -ببرهای مازندران.________________


من اگرخدابودم

http://www.youtube.com/watch?v=wtP1ZcU7Vz8&feature=related

آخوندهای مفتخوردرشهرقصه ها:

باسپاس ازآن رفیقی که چنین سوژه هائی رابرای کمیته شمال -ببرهای مازندران ارسال می کند.دست تان دردنکند.


_____________________
شایگان اسفندیاری - گامرون


کوچک زاده: مخالفتی با صیغه شدن خواهرانم ندارم

خبرگزاری فارس: صیغه برای لذت بردن است و ما نبایستی از ترس سرزنش غربی ها و مشتی مزدور داخلی، مانع ترویج این سنت اسلامی شویم که به شدت مورد علاقه پیامبر اکرم و ائمه اطهار بود.
.........

پی نوشت: در پی درج این خبر، بسیاری از خویشاوندان مقامات مسئول تماس گرفته و اعلام آمادگی کردند. اسامی نفراتی که تاکنون اظهار آمادگی کرده اند به شرح ذیل میباشد.

1- خواهر خانم مقام معظم رهبری، هفتاد و چهار ساله(ایشان اعلام نمودند به احترام این شب های عزیز، تا پایان ماه مبارک رمضان، هیچ پولی بابت صیغه شدن نخواهند گرفت.)

2- خواهر زاده ی غلامعلی حداد عادل- سی و پنج ساله، باریک اندام، مو مشکی، چشم عسلی- هر ساعت صیغه 20/000 تومان

3- مادر سعید مرتضوی(دادستان سابق تهران)- شصت و پنج ساله(ایشان اعلام نمودند در طی ماه مبارک رمضان فقط بعد از افطار قادر به سرویس دهی هستند)

4- مادر دکتر احمدی نژاد- هفتاد و دو ساله اما کاملن سرپا- همسر یه دکتر بوده که فقط ماهی یک بار…(متقاضیان جهت صیغه کردن مادر محترم رئیس جمهور، میتوانند درخواست خود را به وزارت کشور ارسال دارند. بدیهی است که مادر رئیس جمهور در رد یا پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.)

5- مادر زن علی لاریجانی- پنجاه و نه ساله- نرخ توافقی

6- خواهر حسن رحیم پور ازغدی- بیست و هفت ساله- دوری پنجاه تومن-she’s still virgin but likes anal sex

7- دختر خاله، حجت الاسلام محسن قرائتی- پنجاه و پنج ساله- حداقل بیست سال جوان تر از سن حقیقی اش نشان میدهد- ساعتی ده هزار تومان- دو ساعت پانزده هزار تومان- all position

8- دختر حجت الاسلام احمد خاتمی- سی ساله- دختر شایسته ی قم در سال 88- ساعتی پنجاه تومان

به علت استقبال بیش از حد، از این درخواست، خبرگزاری فارس به زودی صفحه ی جداگانه ای جهت انتشار اسامی در نظر خواهد گرفت که به محض آماده شدن آن، مراتب امر به اطلاع عموم خواهد رسید
.

http://gameron.wordpress.com/2010/08/30/2906/

Thursday, September 9, 2010

برخوردازنوع نزدیک


برخوردیک روشنفکرایرانی بادین وعباوعمامه ازنزدیک ورودررو


به جزمبارزین جدی وقاطع که برای مبارزه بادین کثیف اسلام آخوندی وخمینی،اسلحه بدست گرفته اند،اگربعدازاستادتاریخ (آغاجری)که به تاریخ پیوست،استادان روشنفکردیگرایرانی،باچنین برخورددیالکتیکی،درمقابل عباوعمامه،می ایستادند،حال وروزماایرانیان ،اینگونه نبود.مخصوصاًطی دودهه اخیر:
برخوردروشنفکرایرانی باعباوعمامه دینی


http://www.youtube.com/watch?v=eQNMZEhbPWo

Wednesday, September 8, 2010

رفیق گرامی فرستنده ایمیل:


رفیق عزیزباسپاس ازارسال ایمیل تان

_______________________

دوستان باسلام.
آیاهیچ میدونستین دکلهای فشارقوی برق دروقت خاموشی اوقاتشون راچه جوری می گذرونن ؟اینجوری
...

Monday, September 6, 2010

مصاحبه احمد مرادی سر دبیر سایت تورکمن صحرا

۱ـ چه تعریفی از تغییر نظام سیاسی کشور دارید؟
نظام فعلی با تمام ساختارهای زیر بنایی و ایدئولوژیکی خودش یک سیستم منحط ، واپسگرا و خشونت طلب ِ پسمانده از قرون وسطاء می باشد که با کارنامه سیاه خود جایگاهی در دنیای امروز ندارد. حقیقت وجودی این رژیم بر همه آشکار است و من با ذکر مصیبت و یا تکرار مکررات وقت خوانندگان را نمی گیرم. منظور از تغییر نظام، تغییر در نظام یا در ساختار های آن نیست؛ بلکه تغییر به معنای عوض کردن (یا جایگزین کردن کامل) این نظام با یک نظام کاملاً متفاوت و دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و موازین و معیارهای شناخته شده منطبق با کنوانسیون های سازمان ملل و اصول انسانی می باشد
..................
۵ـ آیا طرح شعار اصلاحات از جانب شما، بخاطر ضعف نیروی تحول طلب و دمکراسی در معادله توازن قوا و اساسا یک شعار تاکتیکی است، و یا اینکه این شعار برای شما مفهومی استراتژیک دارد؟

بیژن جزنی از چریک های فدایی خلق در کتاب معروف خود مبارزه مسلحانه را، هم استراتژی و هم تاکتیک توصیف کرده بود. در دوره نوین یا عصر پساخشونت، مبارزه مدنی و مسالمت آمیز می تواند هم استراتژی (هدف) باشد و هم تاکتیک (شیوه برخورد سیاسی). در این مورد توضیح خواهم داد. در عرف سیاسی انقلابات قهرآمیز در قرن بیستم، رژیم ها توسط انقلاب های خونین و از طریق خشونت سرنگون می شدند، و فاتحان سرمست جدید نیز با استفاده از همان ابزار(یعنی خشونت) کشور را به مثابه یک غنیمت جنگی و تصرف شده اداره می کردند. کتاب "مزرعه حیوانات" جورج اُرول تصویر واقعی از انقلابات قرن بیستم ارائه نموده که بیانگر حقیقت تلخ زندگی و مبارزه موجودات مظلومی است که بر علیه انسان های بیرحم و دیکتاتور قیام می کنند؛ اما بعد از سرنگونی ِ مستبدان پیشین، خود تبدیل به خوک های حریص و جنایتکاری می شوند که به اصطلاح روی سیاه مستبدان پیشین را سفید کرده است. اما در قرن بیست و یکم ما اگر واقعاً و ماهیتاً در پی دمکراسی و حقوق بشر در کشورمان هستیم، باید یک تغییر بینشی (Paradigm Shift) شگرف و بنیادین در رویکرد ذهنی و عینی خودمان بوجود بیاوریم. و در این پروسه دگردیسی (metamorphosis) باید با خشونت و استبداد مبارزه کنیم. باید خشونت را بعنوان یک ابزار سیاسی و یا یک وسیله برای رسیدن به اهداف سیاسی کاملا نفی کنیم؛ چون خشونت جز بازتولید خشونت حاصل دیگری نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

رفیق البرز-مسئول ک .خ.ا.ک

بادرود

رفقای گرامی عذروپوزش صمیمانه وقلبی مرابپذیرید.


حقیقتاًمن هم ازاتفاقات رخ داده شده اطلاعی نداشتم.باتوضیح رفیق پویان چندوچون ماجرارافهمیدم .ببخشیدکه اشتباه کردم واین مفتخورشیادوسانسورچی ددمنش را(رفیق سربلند)خطاب کردم.امیدوارم دیگرچنین اشتباه خطرناکی رامرتکب نشوم نه تنهامرتکب که سرفرصتی مناسب وبزودی،پاسخی به این جماعت لات ولمپن خواهم داد.عذرمراهم قلبانه پذیراباشیدکه آن اشتباه ،اشتباهی غیرعمدبودومن ازهیچ چیزی درموردبرخوردآن بی شخصیتهای کمونیست
بارفقایمان نمی دانستم.

بادرودبه تک تک شمارفقا:
رفیق کوچکتان :البرز


بزودی پاسخی کمرشکن به جماعت افسارگسیخته دراین طویله خانه خواهم داد.
طویله خانه کمونیستهای زبان درازوکمونیستهای بی خایه وبی جربزه وبی شهامت.
کمونیستهاومارکسیستهای اخته وخوجه شده به همین هامی گویند .

http://www.eteraaz.com/home.html

کمیته شمال - ببرهای مازندران- رفیق خانم مژگان

بادرودبه همه رفقا
دوستان گرامی
متاسفانه بدلیل عدم شناخت وآگاهی ازماهیت ننگین مسئولین تعدادی ازسایتهای سیاسی،مدتی قبل اشتباهاًبیانات درج شده درسایت کمیته شمال رادربخش نظرات یکی ازسایتهای مشابه ننگ آورترین سایتها،چون سایت خبرگزاری اعتراض ارسال کردم.درست چنین اشتباهی ازطرف رفیق البرزمسئول ک.خ.ا.ک سچفخاهم بعمل آمد.
اکثررفقای رزمنده وچریکهای فدائی درکمیته شمال نه اطلاع داشتندونه می دانستیم که دست اندرکاران فاشیست منش این سایت ،ددمنش ترازآنی هستندکه مافکرمی کردیم.تعدادی ازرفقاومسئولین سچفخادرکمیته شمال بامشاهده چندمتن درج شده دربخش نظرات این سایت بلافاصله هشدارهائی راهم به مسئولین تبلیغاتی درهردوسایت متعلق به سازمان وهم رفیق پویان باعصبانیت تمام ،به رفقاپژواگ والبرزهشدارداد.حتی رفیق البرزهم ازماجراهای پیش آمده که ننگ آورترین وشرم آورترین برخوردهای ضدانقلابی ازطرف دست اندرکاران بی شخصیت وبی هویت این سایت بود،اطلاعی نداشت.
من (مژگان)شخصاًوقلباًازهمه رفقای فدائی وکمونیست ،نهایت پوزش ومعذرت خواهی راخواهان وخواستارم.که ارسال بخشهائی ازمطالب کمیته شمال به این سایت لجن پراکن وبی هویت،اشتباه غیرعمدی من بود.پوزش انقلابی وقلبانه مراپذیراباشید.
باسپاس ودرودبه همه شمارفقا
مسئول سایت کمیته شمال -ببرهای مازندران -ساری
چریک فدائی خلق :مژگان.
______________________________
گفته های رفیق پویان درموردسایت لجن پراکنی خبرگزاری اعتراض

گفتاری درموردسایت :خبرگزاری اعتراض

http://www.eteraaz.com/home.html

_______________________

توضیحی مختصرجهت اطلاع وآگاهی

رفیق پژواگ گرامی

باتوجه به یک سری ازمسائل درگذشته که درچهارچوب فعالیتهای تبلیغاتی،انجام شد،وتوانستیم بابسیاری ازسایتها،ارتباط برقرارکنیم،امارفیق من،درموردسایت من وپالتالک وگردانندگان آن سایت،من هم پوزش خواستم وهم حقیقتاًتابه حال خودم رانبخشیده ام.مدتی یک شخصی هارت هورتهائی درامرنقدوانتقادهای سیاسی کردومن هم جانبداری کردم. حتی به مدت یک یادوسال،اماهمان زبان درازان ووراجان سیاسی درآن سایت یااشخاص دوشخصیتی کاذب چون سربلندوسربلندهای دیگر،چیزی درفطرت ومنش خودنمی پروراندندجزحذف حقایق وسانسورشدیدواقعیتها. همان حقه بازان وشیادان وکلاهبرداران ، اعضای همان مافیای خبری ازنوع چپ وچپ نماها،امروزه دکان وبقالی سیاسی خودرادرمکان جدیدبه نام سایت(اعتراض)دائروبساط پهن کرده اند.
درموردارسال مطلب ازطرف مابه آن سایت پرازشخصیتهای بی شخصیت وبی شرم وحیا،که توسط رفیق خانم مژگان،انجام گرفت،امروزبه این رفیق تذکردادم.وبه شمارفقاهم هشدارمی دهم که ازآن سایت وازدوروبراشخاص بی پرنسیب آن سایت دوری وازهرگونه تماسی حتی ارسال یک مطلب تحت عنوان نظراجتناب کنید.
شخصیت متلاشی وتعویض شده ای به نام (سربلند)وسربلندصفتان،که درمقابل همین مردم ستمدیده میهنمان ،کوتاه ترین سرراداشته وبه مانندترسوهاوبزدلان کمونیست ومارکسیست ،شرمنده همین خلق وملت اند،ومطمئن باش که ازروی خجالت همیشه سرش پائین خواهدافتاد،همان شخصی ست که ازارسال یک دلارکمک مالی ،جهت کمک به یکی ازخانواده های ستمدیده درداخل کشورخودداری وپرهیزواجتناب کردوبه جای کمک درعوض،دستان ودهانش راباشورتش درهمان مکانیکی که کارمی کردپاک کردوهمه شخصیت کاذبش راحواله همان مرغ ک.....ن کش اش کرد

رفیق پژواگ گرامی:
یادم می آیدکه یکی ازرفقاچنین گفت::...این جماعت کسانی هستندکه اگریکی بگ......دباشنیدن آن صدابلافاصله دوروبرگ......نده جمع می شوند...

حالاحکایت این جماعت کمونیستی درسایت اعتراض است.لطفاًوخواهشاًازاین جماعت ولگردوافسارگسیخته ،که بیست وچهارساعته ،تغییرجنسیت وشخصیت می دهنددوری کنیداین افرادکثافتهاوآت آشغالهای سیاسی هستندکه هیچ گ...ی درزندگی یشان نمی خورندوبلدنیستندجزدروغ وسانسور.
به رفیق البرزهم ازاین طریق تذکروهشدارمی دهم که ازارتباط بااینگونه سایتهای پرازکمونیستهاومارکسیستهای بی پرنسیب پرهیزکند.حواس سیاسی یتان جمع کنید.

بادرود:رفیق تان پویان -ساری -مازندران

Sunday, September 5, 2010

تصاویر:رفیق پویان- مسئول کمیته شمال


گلوگاه - شهرچریکها-شهرنابغه هاوانقلابیون بزرگ کمونیست


____________________________

آیااین دونفرامی شناسید___________________________

زمانی این جنگلهای زیباوسرسبزجایگاه صدهاچریک فدائی خلق بود

______________________
این هم اسکلت باقی مانده ازجدوآبادشیخ دیوث ،آخوندحسین زاهدی گلوگاهی